नवीन माहिती

 1. ११ ओक्टोबर २०१३ रोजी आंतरराष्ट्रीय मुलगी दिवस साजरा करणेबाबत
 2. केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी यांची कर्तव्ये व जबाबदार्या - शासन निर्णय
 3. एक दिवस शाळेसाठी उपक्रमांतर्गत शाळा तपासणी अहवाल प्रपत्र
 4. एक दिवस शाळेसाठी उपक्रमांतर्गत शाळा तपासणीसाठी तालुकास्तरीय नियोजन
 5. एक दिवस शाळेसाठी उपक्रमांतर्गत शाळा तपासणी अधिकारी यांचेसाठी पत्र
 6. जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली ( यु डायस ) शालेय माहिती संगणकीकरण प्रपत्र अंतिम दिनांक ०१/१०/२०१३
 7. एक दिवस शाळेसाठी उपक्रम राबविणेबाबत
 8. १ ते ६ प्रपत्रे एक्सेल फाई
 9. U DISE माहितीपत्रक
 10. U DISE फॉर्म
 11. जागतिक हात धुणे दिन १५ / १० २०१३ साजरा करणेबाबत 
 12. U DISE तपासणी प्रपत्र सन २०१३-१४ 
 13. एक दिवस शाळेसाठी अहवाल सादरीकरण प्रपत्र 
 14. U DISE संबंधी महत्वाच्या सूचना व त्यात झालेले बदल
 15. U DISE २०१३-१४ मधील माहितीमध्ये सुधारणा करणे बाबत
 16. आधार युडायास २०१३-१४ सूचना पत्र १  
 17. आधार युडायास २०१३-१४ सूचना पत्र २  
 18. आधार युडायास सॉफटवेयर  
 19. आधार आधारित युदायास प्रपत्र  
 20. आधार आधारित युडायास सूचना पत्र नवीन  
 21. TET विषयी माहिती रचना व अभ्यासक्रम  
 22. TET प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप  
 23. TET परीक्षेची जाहिरात  
 24. तालुकाबाह्य बदली नमुना अर्ज  
 25. ११ नोहेंबर २०१३ शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्याबाबत 
 26. शालार्थ ट्रेनिंग दिनांक १८/११/२०१३ ते २२/११/२०१३ अखेर 
 27. शालेय शिक्षणात माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा वापर या विषयावर होणाऱ्या परिषदेबाबत माहिती देणारी एक टिपणी सोबत जोडली आहे. 
 28.  सातारा जिल्हा प्रज्ञाशोध परीक्षा अभ्यासक्रम व नियोजन 
 29. RTE अंतर्गत शाळेमध्ये फ्लेक्स बोर्ड लावनेबाबत 
 30. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत 0 balence वर account उघ्ज्ञाबाबातचे पत्र   
 31. सन २०१४ मध्ये मराठी प्राथमिक शाळांना द्यावयाच्या सुट्यांची यादी