केंद्राची माहिती01) केंद्रातील जिल्हा परिषद शाळांची यादी
02) केंद्रातील माध्यमिक शाळांची यादी
0३) सर्व शाळांचे संपर्क क्रमांक
0४) गणवेश अनुदान वाटप २०१३-१४
0५) इमारत देखभाल दुरुस्ती अनुदान २०१३-१४
0६) केंद्रातील शैक्षणिक सुविधा
0७) केंद्रातील सर्व शाळांचा पट
0८) केंद्राचा शाळानिहाय व संवर्गनिहाय पट
0९) केंद्रातील एकूण कार्यरत शिक्षक संख्या
१०) केंद्रातील मंजूर, कार्यरत व रिक्त पदे
११) केंद्रातील मध्यमनिहाय शाळा, पट, अंगणवाड्यांची संख्या

2 comments: