Thursday, 31 October 2013

शालार्थ प्रणाली:CONFIGURATION…१

(शाळांचे CODE तयार करणे)

 

थोडक्यात.....नक्की काय ?
 
CONFIGURATION या टप्प्यात नक्की काय करायचय तर...

टप्पा १ : DDO LEVEL २ चा CODE व शाळेसाठी DDO CODE / USER NAME बनवायचे आहे. 

टप्पा २ : शाळा DDO CODE तयार करून शाळेला एक प्रमुख नेमायचा आहे, व शाळेची माहिती भरून आपली शाळा मान्यतेसाठी(APPROVE) REPORTING DDO कडे पाठवायची आहे.

 

  पुढचा भाग पहा ....