Thursday, 31 October 2013

प्रणालीतील विकेंद्रीकरण

शालार्थ या प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रणालीचे केंद्रीकरण महत्वाचे होते .. त्यादृष्टीने विकेंद्रीकरणाच्या तत्वाच्या मदतीने खालील  LEVEL निश्चित करण्यात आल्या आहेत..

DDO 1st level
DDO 2nd level
DDO 3rd level

मुख्याध्यापक
शिक्षणाधिकारी /
प्रशासन अधिकारी
शिक्षण उपसंचालक

HEAD MASTER
E.O. /
A.O.
DY. DIRECTOR

-
REPORTING DDO
-

प्रणालीतील सर्व कामे या LEVEL च्या मदतीने उत्तम होतील अशी अशा वाटते...